Social Media

Twitter 

Sa taong ito, ang malakas na koneksiyon sa internet ay kailangan upang makapasok sa paaralan ang iyong mga anak – ngunit hindi naman kailangan mahal ang gastos para dito.  Alamin kung maari kang maging kwalipikado sa abot-kaya at high speed na internet at sa isang computer sa: www.everyoneon.org/calconnect.

Family on laptop with Kids

Download


 

Facebook 

Sa taong ito, ang malakas na koneksiyon sa internet ay kailangan upang makapasok sa paaralan ang iyong mga anak – ngunit maaaring ang gastos para dito ay hindi maging mahal.  Maaari kang maging kwalipikado sa abot-kaya at high speed na internet at sa isang computer kung ikaw ay nakikilahok na sa mga programa tulad ng food stamps o Medi-Cal. Magkamit ng higit pang kaalaman sa www.everyoneon.org/calconnect.

girl on laptop

Download