Social Media

Nyob rau Twitter 

Xyoo no, qhov xa koj cov menyuam mus kawm ntawv nws yuav tsum kom koj tau ib qho internet khov kho-tabsis tsis yuav kom nws kim kim.  Mus saib seb koj puas yuav muaj cai los mus txais tau ib qhov internet es ceev uas them taus thiab ib lub computer:  www.everyoneon.org/calconnect.

Family on laptop with Kids

Download


 

Nyob rau Facebook 

Xyoo no, qhov xa koj cov menyuam mus kawm ntawv nws yuav tsum kom koj tau ib qho internet khov kho-tabsis tsis yuav kom nws kim kim.  Koj kuj yuav muaj cai los mus tau ib qho internet khiav ceev es them taus thiab ib lub computer yog hais tias koj twb nyob rau tej kev pab xws li tau nyiaj food stamps los yog Medi-Cal.  Xav paub ntau ntxiv mus rau ntawm www.everyoneon.org/calconnect.

girl on laptop

Download